04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I ประชุมติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น

ณ ห้องโกลเด้น ฮอลล์ โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในโครงการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีนายคณิต รัตนวัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ซึ่งมี ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 13 แห่ง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม และมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน