02/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สระแก้ว I ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

นายกิจจา สาวรส นายอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ประธานพิธีประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(DOPA VCS) โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองแจ้งว่า ปัจจุบันพนักงานฝ่ายปกครอง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาได้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชนจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในทุกพื้นที่

แต่ด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฏหมาย กรมการปกครองโดยเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และการใช้อาวุธ ที่เหมาะสม จึงได้จัดการประชุมและบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของพนักงานฝ่ายปกครอง

จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รับนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้นายอำเภอทุกอำเภอ พนักงานฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( DOPA VCS ) ณ ที่ว่าการอำเภอภายในจังหวัดสระแก้ว