นครสวรรค์ I ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ

ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2564 โดยพิจารณา แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2566-2570 และพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 เพิ่มเติม

Related posts