02/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สระแก้ว I รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมคณะกรรมการศาลหลักเมือง

นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิ์ศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการดูแลศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ

โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นายหฤษฏ์ สุขกุลรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯที่ปรึกษานายกฯ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง คณะกรรมการศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประชุมหารือเพื่อติดตามการดำเนินการจัดระเบียบบริเวณศาลหลักเมืองสระแก้ว และติตามการดำเนินการจัดระเบียบบริเวณศาลหลักเมืองให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย เหมาะสมอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพศรัทธาและการออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมศาลหลักเมืองสระแก้ว ให้คงรูปแบบเดิมของกรมศิลปากร  ณ  ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว