03/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I นายก อบจ. ร่วมต้อนรับ ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี

พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ. นครสวรรค์ ร่วมการประชุมบรรยายสรุปงาน โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี ของพลอากาศเอกสถิตย์พงษ์  สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ในฐานะ ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์   ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ และนำหัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว และแผนการดำเนินงาน

มีการบรรยายสรุปงานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ดังนี้

 1. งานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตามแผนงานระยะแรก
 2. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค เช่น
  • โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านหนองกระทะ
  • โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่บริเวณสระบ่อดินขาว (โครงการสถานีสูบน้ำและท่อส่งน้ำ) ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
  • โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว (การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในสระ)
 3. แนวความคิดที่จะดำเนินการพัฒนาต่อไป เช่น
  • โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่ อบต.ช่องแค

ต่อจากนั้น พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่บริเวณโครงการสระบ่อดินขาว

 • จุดที่ 1 สถานีสูบน้ำบริเวณริมคลองชัยนาท-ป่าสัก  พื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่จากบริเวณสระบ่อดินขาว
 • จุดที่ 2 บริเวณระเบียงชมวิวสระบ่อดินขาว  พื้นที่โดยรอบสระบ่อดินขาว ดูปริมาณและคุณภาพน้ำในสระ จุดที่ 3 บริเวณบ่อหน่วงน้ำ  การบริหารจัดการพื้นที่บ่อหน่วงน้ำ

โดย นายก อบจ. นครสวรรค์  กล่าวว่า อบจ.นครสวรรค์ ให้การสนับสนุน โครงการทำถนนเลียบคลองสระบ่อดินขาว ซึ่งเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.พรหมนิมิตร โดยจะเชื่อมจากโรงสูบน้ำเข้ามาที่สระบ่อดินขาว  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 738  เมตร ส่วนหนึ่ง และวางท่อลอดเหลี่ยม  ใช้งบประมาณไม่เกิน 3 ล้านบาท และ อบจ.นครสวรรค์ จะดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนของถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (Asphaltic Concrete) ด้านเลียบคลอง  ซึ่งเมื่อนำเข้าแผนของ อบจ.นครสวรรค์แล้ว อบจ.นครสวรรค์จะดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4-5 เดือน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบำรุงรักษา การเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานที่สระบ่อดินขาว และเพิ่มความสะดวกให้กับชุมชน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว  ได้พัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีพื้นที่จำนวน 766 ไร่ ผ่านการจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำ ตั้งแต่การขุดบ่อที่เริ่มตื้นเขิน ให้ลึกลงไปถึง 10 เมตร จุน้ำได้ 160,000 ลบ.ม. มีการวางท่อน้ำเชื่อมแหล่งน้ำใกล้เคียงเข้ามาเติมได้ ซึ่งได้แก่ เขาวง  คลองชัยนาทป่าสัก และเจาะบ่อน้ำบาดาล มาเสริม เพื่อทำให้ในสระมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ