04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I กิจกรรม KM Online เรื่อง ความสำเร็จของการพัฒนา e-Service เพื่อประชาชน

ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม KM Online เรื่อง “ความสำเร็จของการพัฒนา e-Service เพื่อประชาชน” โดยมี นางสาววิริยา เนตรน้อย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการสำนักงาน ก.พ.ร. กล่าวเปิดฯ และบรรยายหัวข้อ “ความสำคัญและความจำเป็นของการให้บริการ e-Service และแนวทางในอนาคต” จากนั้นได้ร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ตัวอย่างความสำเร็จของการขับเคลื่อน การให้บริการ e-Service เพื่อประชาชน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่อไป