04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I นายก ประชุมติดตามความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 2 เขต พยุหะคีรี ไพศาลี

ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะผู้บริหาร, ปลัด อบจ., รองปลัด อบจ., หัวหน้าสำนักปลัด อบจ., เลขานุการ อบจ., ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา, ผู้อำนวยการกองช่าง, ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข, หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน, หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการท่องเที่ยวและกีฬา และหัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

โดยมี นายสมคิด บุญครอบ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานผลการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 2 อำเภอ คือ อำเภอพยุหะคีรี และอำเภอไพศาลี รายละเอียดมีดังนี้

1.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี เขตเลือกตั้งที่ 1 แทน นายแหวน จันทร์ฤทธิ์ ส.อบจ.พยุหะคีรี เขตเลือกตั้งที่ 1 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วันที่ 9 เมษายน 2565 กำหนดเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 รับสมัครระหว่าง วันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 มีผู้สมัครจำนวน 4 คน ดังนี้

  1. นายเสนาะ ยอดหงษ์
  2. นายเกษมสุข กลัดเพ็ชร
  3. พันตำรวจเอกชัยทรัพย์ ธรัช ฤทธิ์เต็ม
  4. นายชานนท์ ปาทาน

 • ติดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/4),ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/5) และประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามตำบลในเขตเลือกตั้ง โดยฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • ป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสน่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 31 ป้าย ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยกองช่าง ฝ่ายก่อสร้าง
 • สำรวจและซ่อมแซมวัสดุในการเลือกตั้ง โดยฝ่ายบริหารสำนักปลัด เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง
 • บัตรเลือกตั้งจำนวน 1,358 เล่ม ถึง อบจ.นครสวรรค์ และเก็บอยู่ในที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการประทับตรา
 • จัดตั้งศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมบัวหลวง
 • สำรวจป้ายไม้ประชาสัมพันธ์ ตามหน่วยเลือกตั้ง อำเภอพยุหะคีรี เพื่อให้ในการเลือกตั้ง โดยสำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอไพศาลี เขตเลือกตั้งที่ 1 แทน นายสุรวิทธิ์ ฤทธิ์ฉ่ำ ส.อบจ.อำเภอไพศาลี เขตเลือกตั้งที่ 1 เสียชีวิตจากการป่วย วันที่ 18 เมษายน 2565 กำหนดเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 รับสมัครระหว่าง วันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 มีผู้สมัครจำนวน 2 คน คือ

  1. นายถิรวุฒิ  ฤทธิ์ฉ่ำ
  2. นายอุเทน สุขน่วม
 • จัดตั้งศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมบัวหลวง
 • ป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  จำนวน 25 ป้าย ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยกองช่าง ฝ่ายก่อสร้าง
 • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ /แผ่นพับ/ CD ประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าว สปอตประชาสัมพันธ์ ส่งให้กับอำเภอ และอบต เรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายบริหารสำนักปลัด
 • บัตรเลือกตั้ง จำนวน 1,000 เล่ม อยู่ระหว่างดำเนินการส่งรายงานให้ กกต.ประจำจังหวัดทราบ เพื่อให้ทาง กกต.ประจำจังหวัดเป็นผู้สั่งให้โรงพิมพ์อาสา กรมการปกครอง ส่งมายัง อบจ.นครสวรรค์

ทั้งนี้ การเลือกตั้งทั้ง 2 อำเภอ อยู่ในระหว่างดำเนินการเขียนโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งแบ่งงานของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ของอำเภอพยุหะคีรี และอำเภอไพศาลี เพื่อดำเนินการในการเลือกตั้งฯครั้งนี้