04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I สภานักเรียนโรงเรียนอนุบาล ทำโครงการกำจัดขยะร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน

นายสมศักดิ์ ศิริวัฒพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เปิดเผยว่า สภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ได้จัดทำโครงการจัดการขยะในโรงเรียน โดยได้ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมรัตนินทร์สโรช ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะในโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

โดยขอความร่วมมือในการสอนน้อง ๆ ทั้งอยู่ที่โรงเรียนและอยู่ที่บ้าน ด้วยการสร้างนิสัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่  แยกขยะให้ถูกถัง และยังรณรงค์การลดใช้ขยะ ไม่นำขยะจากบ้านมาโรงเรียน ทั้งให้นักเรียนใช้ถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัว และ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่เครือข่ายสภานักเรียนให้เกิดความตระหนักถึงผลเสียของสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาหากไม่มีการจัดการขยะที่ดี โดยสภานักเรียนนำเสนอแนวทางการจัดการขยะให้ผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อขยายผลไปยังนักเรียนทั้งในโรงเรียน และที่บ้าน จากโครงการดังกล่าวคณะกรรมการสภานักเรียนมีความตั้งในและมุ่งมั่นที่จะรณรงค์เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด เรียบร้อย และเพื่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดีต่อไป

สำหรับโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากคุณครูที่ปรึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ และ คณะกรรมกรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  ซึ่งคณะกรรมการสภานักเรียนได้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างดี