04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I ผู้ว่าการภาคประชุมเตรียมความพร้อมรับการประชุมใหญ่ ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย  ครั้งที่ 57

ณ โรงแรมโฟร์ทูซี  อ.เมือง จ.นครสวรรค์  มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 57 โดย ไลออนแสงอรุณ ภักดี ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 A เป็นประธานในการประชุม และมี ไลออน แพทย์หญิงสุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

โดยมี นายกสโมสรไลออนส์ คณะกรรมการบริหารทุกสโมสรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยมีการตรวจATK เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ทุกคน มีการวัดอุณหภูมิ การใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ  และการเว้นระยะห่างในการประชุม พร้อมทุกคนสวมหน้าหากอนามัยตลอดเวลา

ส่วนเรื่องที่ปรึกษาหารือและมีข้อตกลงร่วมกัน ได้แก่  กำหนดการประชุม  สถานที่ประชุม โรงแรมที่พัก การลงทะเบียน  ของที่ระลึกในการประชุม ไลออนส์ไนท์ การเดินพาเหรดและอื่นๆ

สำหรับผู้ที่เข้าประชุมประกอบด้วย CCE.ล.ประหยัด ศิรินภาพันธ์. DG.ล.แสงอรุณ ภักดี DGE.ล.อัครภณ ศิรนรากุล PDG ล.ธนา เกษะประกร PDG.ล.อภิชัย ตระกูลสัน ล.พรพิมล ศรวิไลวรรณ PDG. ล.สมฤดี ชมญาติ PDG ล.ปริญญา อ่อนเอี่ยม ล.มาลี แซ่อุ่ย PGD.ล.พิราภรณ์ ตันตรินันทตระกูล ล.เกิดฤทธิ์ เกิดชนะPDG ล.พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ ล.ปิยะศักดิ์ พู่พวงโชติภัทร์ล.ธนกร เผดิมปราชญ์ ล.สุภาพร แตงนารา ล.ปณัฐพันธ์ สันติรัตตกุล ล.ณปภัช อัตตนนท์ ล.สุจิรา ภู่พัฒนะกูล ล.ปิยนุช ประโยชน์กุลนันท์ ล.ศศิกัญญา ยงจิรภิญโญ ล.กาญจนา ยลสิริธัม ล. ศุภานัน มากกมลธรรม ล.บุปผา สีปัสสา ล.วันทนีย์ ผลกาญจนะ

ล.สุนทร คงคานิ่ง ล.กิตติ ชูสว่าง.ล.สุนิตย์ ศรีสกุลแพทย์ ล.ศิตาทิพย์ ศิริวัฒนาขจร ล.กานต์สิรี สุขทวี ล.พรทิพย์ ศรีวิจิตรล.สุดสวาท ยังแจ่ม ล.พีรธัช ดุสิตนารา ล.จารุวรรณ บริบูรณ์ ล.ธิติ​ญา​ ชื่นศรีนวล ล.วันชัย ทับทิมเล็ก ล.นิลาภรณ์ อมรศีลสวัสดิ์ ล.จินตนา ฤกษ์อัตตการ ล.พรรณราย ทรัพย์ขำ ล.กันยารัตน์ วีระเศรษฐกูลล.สุดารัตน์ ศิวะสิริการุณย์ ล.กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุลิตภักดี ล.รัสรินทร์ นิโรจน์ธนรัฐ ล.นัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา ล.จิราภรณ์ กฤติยา ล.สดศรี สุขสิงห์ ล.กำไร เกษะประกร ล.ศรี​จิตต์​ ประสิทธิเมตต์ ล.กนกนุช  หมีทอง ล.ศรีเสาวลักษณ์ กิตติมานนท์ ล.ภูพิงค์ วาทนากรณ์ ล.สิทธิพล พุคยาภรณ์ ล.กฤตภาดา ไพรสณฑ์ล จันทร์ฟอง อมันตกุล ล.วชิรา  คงคานิ่ง ล.รัชดา คงคาวิฑูร