อุดรธานี I กรมทหารราบที่ 13 รับซื้อพืชผักช่วยเกษตรกร

กรมทหารราบที่ 13 ได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการช่วยเก็บและ จัดซื้อพริกหยวกและผักโหระพา ของนาย ศุภชัย แฝงล้อม อยู่บ้านเลขที่ 78 หมู่ 8 บ้านหนองนกทา ต. หนองเม็ก อ. หนองหาน จ.อุดรธานี จากการดำเนินการทำให้เกษตรกรมีความรู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างมาก ที่หน่วยงานทหารได้เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดซื้อพืชผักจากเกษตรกรในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ซึ่งเป็นผลผลิต ของเกษตรกร ไปประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน

พันเอก มงคล  หอทอง ผู้บังคับการ  กรมทหารราบที่ 13 เปิดเผยว่า ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จ.อุดรธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ห้วงเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร เพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลภายในหน่วยได้รับประทานพืชผักสดใหม่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และยังการสร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้

Related posts