ชลบุรี I รับงบสนับสนุนปรับปรุงสถานศึกษา 11 โรงเรียน เพิ่มศักยภาพ

ตามที่คณะเลขานุการเมืองพัทยาได้รับมอบหมายจาก นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาในสังกัด เมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยที่ผ่านมาหลังจากลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆ และได้ประชุมร่วมกับตัวแทนโรงเรียนเมืองพัทยา 1-5 ไปแล้วนั้น

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมืองพัทยาได้จัดประชุมพิจารณาแนวทางพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาในเขตเมืองพัทยา โดย นางสุกุมล คุณปลื้ม คณะทำงานสนับสนุนคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับตัวแทนโรงเรียนเมืองพัทยา 6-11 เพื่อสรุปข้อมูลความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะผู้ช่วยนายกเมืองพัทยา และคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ร่วมประชุมพิจารณาข้อมูล

นางสุกุมล คุณปลื้ม กล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง โดยมีการส่งทีมเจ้าหน้าที่และคณะทำงานลงไปสำรวจสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยข้อมูลหลังการประชุมสรุปแล้วพบว่าต้องมีการทำงานเร่งด่วนในเรื่องของการซ่อนแซมโครงสร้างต่างๆ อาทิ อาคารเรียน หลังคา และห้องน้ำ

ซึ่งหลังจากนี้จะได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อสรุปประเด็นความสำคัญก่อนหลัง ซึ่งปัญหาหลักที่พบจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างที่ต้องมีการจัดหาผู้รับจ้าง ซึ่งส่วนนี้ต้องดูความจำเป้นเร่งด่วนจริงๆ เราจะเริ่มจากจุดเล็กๆ ที่ทำให้เด็กนักเรียนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาแต่ละโรงเรียนตามความเหมาะสม เพราะทุกโรงเรียนมีทักษะและความสามารถแตกต่างกัน จึงควรสนับสนุนพิเศษเป็นเรื่องๆ ตามทักษะและความสามารถของโรงเรียนนั้นๆ

อย่างไรก็ตามในส่วนของงบประมาณในการดำเนินการฝนช่วงวาระเร่งด่วนนี้นั้น จะเป็นการสนับสนุนงบประมาณของทางเมืองพัทยาในส่วนหนึ่ง และเนื่องด้วยแต่ละโรงเรียนมีเงินสะสมของแต่ละโรงเรียน จึงต้องหาแนวาทงในการนำเงินสะสมตรงจส่วนนี้มาใช้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวก่อนจะมีการเสนอต่อที่ประชุมสภาเมืองพัทยาเรื่องการปรับปรุงงบประมาณเมืองพัทยาของปี 2564 และเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการในวาระถัดไปในส่วนของงบประมาณเมืองพัทยาในปี 2565 ให้ต่อเนื่องกันด้วย

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts