ราชบุรี I ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีได้แต่งตั้งคณะฯดังกล่าวขึ้นเพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการหรือแนวทางการดำเนินงานด้านพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด

โดยการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนปี 2563 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะที่ 1 ระหว่างปี 2563-2565 รวม 9 โครงการ

สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts