04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

พิษณุโลก I โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก  “Only One Earth : “ปกป้องโลก ปกป้องแหล่งอาหาร…..เพื่ออนาคตที่ดีของคนพิษณุโลก”

ที่ลานไทร วัดเกาะแก้ว ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด “Only One Earth : “ปกป้องโลก ปกป้องแหล่งอาหาร…..เพื่ออนาคตที่ดีของคนพิษณุโลก”  ซึ่งเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และ  เครือข่ายสิ่งแวดล้อม ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตน  ได้รับความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและรณรงค์การดำรงชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

รวมทั้งรักษาความั่นคงทางอาหารของครอบครัว และชุมชน โดยมีตัวแทนประชาชนจาก 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกมาร่วมโครงการ จำนวน  ๒๕๐ คน โดยมีการมอบหนังสือเรียกร้องตามโครงการแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และจัดเป็นเวทีเสวนากับนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้าน ในหัวข้อ  ‘ปกป้องโลก ปกป้องแหล่งอาหาร  เพื่ออนาคตที่ดี ของคนพิษณุโลก ”  การแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการสื่อสารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหกรรมความมั่นคงทางอาหารของชุมซน ตำบลคุณภาพชีวิต ได้นำของดีในแต่ละอำเภอโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาแสดงให้ชมกัน  และยังมีการรณรงค์การจัดการโลกร้อนที่เป็นธรรม  ด้วยการปั่นรถจักรยานสองล้อ เพื่อเราทุกคน ปั่นเพื่อโลก โดย ปั่นจากวัดเกาะแก้ว เลาะริมแม่น้ำน่าน เข้าไปรณรงค์ต่อในชุมชน ในระยะทางประมาณ ๕.๗ กิโลเมตร

นาย สาคร สงมา ประธานสมัชชาเครือข่ายภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  และประธานมูลนิธิเพียงไพร  กล่าวว่า 3 วันนี้ได้เดินหน้ากิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ไปพร้อม ๆ กัน 11 ประเทศทั่วโลก ทั้งในเรื่องของการเสวนาแสดงเจตจำนงขอให้เกิดความมั่นคงของอาหาร แล้วสามารถเข้าไปสู่แผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้   เรื่องที่สองเป็นเรื่องการปั่นจักรยานตามโครงการ ปั่นเพื่อโลก ปั่นเพื่อเรา พร้อม ๆ กับจังหวัดต่าง ๆ 6 จุดทั่วประเทษ คือ จ.พิษณุโลก 2 แห่ง ตาก 2 แห่ง พิจิตร 1 แห่ง และเชียงใหม่ 1 แห่ง โดยทำพร้อม ๆ กันแบบออนไลน์ เพื่อขอรณรงค์ลดการใช้ฟอสซิล หรือพลังงานที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน มาใช้พลังงานหมุนเวียนแทนแบบค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป ให้เห็นผลจริงในประมาณ คศ.2050  และเรื่องที่สามคือเรื่องของสื่อมวลชนที่จะสื่อสารอย่างไรให้กับประชาชนโลกได้ตระหนักรู้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม