นครสวรรค์ I นายก อบจ. รับพระราชทานเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

ที่ห้องรับรอง 302 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับพระราชทานเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”  ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้

ในโอกาสนี้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย และมีนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ คณะนายอำเภอเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องรับรอง 302 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายกองเอกปรีชา พลับน้อย กล่าวรายงาน นายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นผู้อัญเชิญเครื่องหมาย และกล่าวแสดงความยินดี รวมทั้งร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนายก อบจ. หัวหน้าส่วนราชการและคณะนายอำเภอ

นายกองเอกปรีชา  พลับน้อย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ “ ภ.ป.ร.” ประดิษฐานบนเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบแก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

ทั้งนี้ สำหรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ปฏิบัติงานด้วยความมานะบากบั่น อดทน จนเกิดผลดีแก่กิจการกองอาสารักษาดินแดน หรือประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวมอันสมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ แสดงถึงคุณงามความดีที่ผู้ได้รับได้เสียสละ อุทิศตน สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ

Related posts