04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สระแก้ว I กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตลาดชุมชนท้องถิ่น

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รักษาความสะอาดตลาดชุมชนท้องถิ่นให้น่าชม น่ามอง น่าซื้อ และมีมาตรฐาน

ณ บริเวณตลาดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย