04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

มุกดาหาร I หน่วยแพทย์ พอ.สว. ให้บริการและรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19

ที่โรงเรียนบ้านโพนงาม ม.2 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) บูรณาการร่วมกับกิจกรรม รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งนายธัชชัย ใจคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และแพทย์อาสาฯ ออกปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในครั้งนี้ มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  บริการด้านทันตกรรม นวดแผนไทย และตรวจโรคทั่วไป โดยมีประชาชนอำเภอคำชะอี และพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชานุญาตจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในลำดับที่ 48 ของประเทศ ตั้งแต่ พุทธศักราช 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน หลังจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิตติมศักดิ์ สืบต่อจนพระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 แต่การสืบสานพระปณิธานของสองพระองค์ยังคงดำเนินต่อมา

ในเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร อันหาที่สุดมิได้