ราชบุรี I ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี

ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาล ที่ 1 เชิงเขาเขาแกนจันทน์ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมข้าราชการร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 ซึ่งจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน และประเทศชาตินานัปการ

วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี ทรงรวบรวมราชอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคง ทรงก่อตั้งกรุงเทพมหานครให้เป็นราชธานี ครั้งทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงป้องกันบ้านเมืองให้พ้นจากข้าศึก ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงชำระพระไตรปิฎก ชำระกฎหมาย ก่อสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆ และโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระแก้วมรกตจากวัดอรุณราชวรารามฝั่งธนบุรีมาประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2352 ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา 27 ปี

สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts