04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I นายก อบจ. นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสะเดา

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายก อบจ. นายอรรณพ ทาเอื้อ สจ.เขต 1 อ.บรรพตพิสัย และนางกาญจนา ไชยพรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสะเดา ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ซึ่งวิสาหกิจบ้านเนินสะเดา ประกอบด้วย

  • วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดบ้านเนินสะเดา โดยมี นางลัดดา ยิ้มน่วม เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 33 คน ประกอบด้วยการทำไม้กวาดทางมะพร้าวที่มีเอกลักษณ์การถัก 8 ช่อลัดลวด 3 เปาะซึ่งจะมีความคงทนถาวรมากกว่าเดิม และการทำไม้กวาดดอกหญ้ามีเอกลักษณ์การถักด้วยวิธีถักมือ ทาชัน ผสมน้ำมันยาง และทางกลุ่มยังมีผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนสด ทองม้วนกรอบ และกล้วยฉาบ จำหน่ายเพิ่มเติม

  • วิสาหกิจชุมชนถักเปลบ้านเนินสะเดา โดยมี นางเรณู โพธิ์หวี เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มจำนวน  32 คน ผลิตภัณฑ์ใช้วัสดุผ้าหนัง PV ในการถัก และมีการต่อผ้าให้ลึกและมีความแน่นมากยิ่งขึ้น
  • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักบ้านเนินสะเดา โดยมี นางละอองดาว แสนหลวง เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 53 คน มีการปลูกผักหลากหลายชนิด อาทิ มะระ ถั่วฝักยาว พริก และมะเขือยาว หรือผักเศรษฐกิจตามฤดูกาล โดยใช้วิธีการปลูกผักระบบสายน้ำหยด
  • ห้างหุ้นส่วนวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินสะเดา หรือแปลงใหญ่ข้าว ม.10 ต.หนองตางู โดยมี นายชำนาญ ยิ้มน่วม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 63 คน ซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 1,600 ไร่

ในส่วนของกิจกรรมทั้งหมดจะใช้การทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน จากนั้นสมาชิกกลุ่มได้ร่วมขับร้องเพลงที่แต่งขึ้นเองโดยปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน ขับร้องให้นายก อบจ. นครสรรค์ และคณะ ร่วมรับฟังอีกด้วย

“สำหรับการลงพื้นที่ดูวิสาหกิจในชุมชนครั้งนี้ ทางอบจ.นครสวรรค์ จะดำเนินการทำประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสกู๊ปเพิ่มให้ และหากต้องการขยายช่องทางการตลาด ทางอบจ.มีเพจ “ตลาดนัด อบจ” ในการเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และผัก มะระ หากขายไม่หมดควรเพิ่มขบวนการแปรรูป ให้สินค้ามีความหลากหลาย เพื่อขยายกลุ่มการตลาดให้ไปไกลกว่าเดิม และจะสนับสนุนให้มีการฝึกความรู้ด้านการทอผ้าในชุมชนให้มีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้น แต่อยากให้ทำเป็นอาชีพหลักอย่างจริงจัง และพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เสร็จตรงตามเวลา โดยอบจ.พร้อมสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไป ” พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าวในที่สุด