03/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สระแก้ว I สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำรวจพื้นที่เฝ้าระวังฟื้นฟู

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ลงสำรวจพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมเฟ้าระวังฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(การเพิ่มพืันที่สีเขียว)

ณ.โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว คณะนางสุภาพรรณ น้อยเมล์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับนกแก้วนาง บุญเริง อุทัยมา รองผู้อำนวยการโรงซับนกแก้ววิทยา

นาย อำนวย จอดนอก รองผูัอำนวยการโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ร่วมตัอนรับและลงสำรวจพื้น คณะเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว นาง น้ำฝน อิ่มจันทร์ นักวิชาการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว นาย สุรพง ธรรมวรากูล ประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัดสระแก้วนาย สิทธิ์ศักดิ์ ประยงค์แย้ม ประธาน เครีอข่ายทสม.อำเภอวัฒนานครนายสุทัศน์ นะรานรัมย์ ประธาน เครือข่าย ทสม.อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว