03/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ศรชล.จัดกิจกรรม “ชุมชนรู้กฎหมาย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล”

น.อ.จีระ มิตรดี รอง ผอ.ศรชล.จว.เพชรบุรี ได้นำกลุ่มงาน ศรชล.จว.เพชรบุรี จัดกิจกรรม “ชุมชนรู้กฎหมาย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล” ที่ ทต.หนองขนาน ต.หนองขนาน อ.เมือง จว.เพชรบุรี การจัดกิจกรรมในวันนี้ กลุ่มงาน ศรชล.จว.เพชรบุรี ประกอบด้วย ศคท.จว.พบ. สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาเพชรบุรี ประมง จว.พบ. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เพชรบุรี  เข้าร่วมกิจกรรม

สืบเนื่องจาก ศรชล.จว.พบ.ได้ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและประมงพานิชย์ พบว่า ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จึงได้จัดโครงการนี้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ ลดความขัดแย้งจากการแสวงผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

การจัดกิจกรรมเป็นแนวทางการเสวนาให้ประชาชน ได้ซักถามในข้อกฏหมายที่สงสัยและต้องการทราบ โดยมีวิทยากรจากกลุ่มงาน ศรชล.จว.พบ.ให้คำตอบในเรื่องต่างๆ  ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ รู้สึกยินดีที่หน่วยงานของรัฐมาจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ และอยากให้หน่วยงานรัฐ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และพร้อมที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของ จนท.รัฐ ในการประกอบอาชีพให้เป็นไปตามคำแนะนำ ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และขอขอบคุณ ศรชล.จว.พบ. ที่ได้จัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ การปฏิบัติโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นิราช : นันทพล I รายงาน