03/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I อบจ.ร่วมจังหวัด จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทึกข์ บำรึวสุข ที่วัดคลองบางเดื่อ พยุหะคีรี

อบจ.นครสวรรค์ จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ วัดคลองบางเดื่อ ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี สืบเนื่องจากการที่จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน และขอความร่วมมือมายัง อบจ.นครสวรรค์

พล.ต.อ. สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ จึงมอบหมาย สั่งการให้ นายธนเสฏฐ์ ชินพันธุ์นุช หัวหน้าฝ่ายนิติการ สำนักปลัด, กองสวัสดิการ ,กองการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการประชาชน อาทิ ฝ่ายนิติการให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย และรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กองการท่องเที่ยวและกีฬา ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด และ กองสวัสดิการ นำเอาผลิตพันธ์การฝีมือของผู้สูงอายุนิคมเขาบ่อแก้ว มาจัดจำหน่าย เพื่อหารายได้ให้ผู้สูงอายุ ได้รับความสนใจจากข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมโครงการ