09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ชลบุรี I วท.สัตหีบ บูรณาการจัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

ที่วัดอัมพาราม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา)

นางสาว ระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลนาจอมเทียน กล่าวต้อนรับพร้อมขอบคุณประธาน และผู้ร่วมในพิธีว่า ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้ดำเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานจริง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ก่อประโยชน์ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียน พร้อมขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และอำเภอสัตหีบ ที่ได้เลือกพื้นที่ตำบลนาจอมเทียน เป็นพื้นที่หลัก ในการดำเนินกิจกรรม ในครั้งนี้

ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวรายงานว่า ตามที่สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้คำแนะนำ ด้านการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ทุกภาคส่วน มีการดำเนินงานระหว่าง เดือน มิถุนายน – กันยายน 2565 เป็น 3 การกิจ ได้แก่ ภารกิจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ มุ้งลวด ด้วยความร่วมมือกับเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ในการให้ความรู้ในการติดตั้งและเดินระบบไฟฟ้า ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และภารกิจ พัฒนานวัตกรรม ด้วยการจัดทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของชุมชน

ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ ประธานในพิธีกล่าวชื่นชม คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน-นักศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อบริการซ่อมอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์การประกอบอาชีพ รถจักรยานยนต์ อบรมต่อยอดอาชีพและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งช่วยให้ประชาชน ในตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ลดรายจ่าย เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ซึ่งถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้อย่างดี และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา พร้อมขอขอบคุณหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในโครงการนี้อย่างดียิ่ง

ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้นำคณะประธานในพิธี นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ผู้จัดการ บริษัท รวมยนต์มอเตอร์แลนด์ จำกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าดำเนินการจัดกิจกรรมในวันนี้ ด้วยความชื่นชม

นิราช : นันทพล I ชลบุรี