09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สระแก้ว I มหกรรมการค้า สีสัน สระแก้ว ๒๐๒๒

นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดงาน แสดงและจำหน่ายสินค้า “มหกรรมการค้า สีสัน สระแก้ว ๒๐๒๒” โดยมี ท่านกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เดินทางร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้

กิจกรรมนี้เปรียบเสมือนการเปิดประตูต้อนรับการเปิดประเทศ และนักท่องเที่ยวจากทุกพื้นที่ เป็นอีกหนึ่งความพยายามของจังหวัดสระแก้ว ต้องการให้เกิดการกระจาย ความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากอาเชียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้าน จากการรายงานของ พาณิชย์จังหวัดสระแก้วทำให้ทราบในรายละเอียดข้อมูลการค้าชายแดนด้านจังหวัดสระแก้ว ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา

นางสาวนงเยาว์สีฉันทมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว กล วัตถุประสงค์สำคัญในระดับรัฐบาลนโยบายรัฐบาลการส่งเสริมให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีและฐานะที่ดีขึ้น คือ ต้องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบในยุคดิจิทัลพร้อมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าไทย..กัมพูชา และเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้มากขึ้น

การจัดงาน ระหว่างวันที่ 30 มื.ย. ถึงวันที่ 4 ก.ค.2565 บริเวณตลาดรถไฟ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีผู้ประกอบการสมาชิกเครือข่ายMOC BIZ CLUB ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการค้าชายแดนในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 100 คูหา สำหรับสินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายได้แก่สินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าประเภทของใช้เครื่องแต่งกายอาหารและเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมถึงกิจกรรมต่างๆภายในงานการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าชายแดนกิจกรรมบันเทิงจากเหล่าศิลปินดารานักร้อง กิจกรรมส่งเสริมการขายเช่นจับฉลากเพื่อลุ้นโชคในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล