09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สระแก้ว I ศาลจังหวัด จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายพินิต สุขสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นางเนติมน วุฒิสารสกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยประจำศาลจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่พิพาทในการยุติข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้อง สนับสนุนคู่พิพาทให้นำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยทั้งก่อนและหลังฟ้องได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม อำนวยความยุติธรรมให้แก่คู่พิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้อง ก่อให้ประชาชน สังคมเกิดความปรองดอง รู้รักสามัคคีและมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม ลดปริมาณการฟ้องร้องพิจารณาคดีทุกชั้นศาลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้องให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่ประชาชน

ภายหลังพิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจากนางสาวณัฐกมน ปัญญาดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสระแก้ว บรรยายในหัวข้อ “การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังฟ้อง” นายสรฤทธิ์ พูลโพธิ์ทอง เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ บรรยายในหัวข้อ “วิธีพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ในคดีผู้บริโภค” นางวรรณวณา พิทักษ์สงคราม และนายสมศักดิ์ ศรีสุข ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระแก้ว บรรยายในหัวข้อ “ข้อควรรู้ในคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว