09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I ฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมคณาจารย์ สมาคมศิษย์เก่า

ณ ห้องประชุมพระบาง ตึกเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลซึ่งดำเนินงานโดย คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ ประธานฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ โดยนิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดสุคตวราราม จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

โดยมี ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ มีนายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ ได้เงินรวมทั้งสิ้น 214 ,556 บาท ซึ่งฝ่ายส่งเสริมกิจการฯได้มอบเงินให้มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปจัดเป็นทุนการศึกษามอบให้แก่นักศึกษาต่อไป

ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีฯกล่าวขอบพระคุณ ประธานและคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมกิจการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏและตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้ และขอบพระคุณคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมกิจการที่ได้ทำโครงการ จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและครอบครัวของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี