09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ไทย – กัมพูชา จับมือบันทึก MOU เชื่อมโยงและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าและการลงทุน

ที่โรงแรม เดอะ เวโล โฮเทล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊ม แทร็ค อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทย ประเทศไทย หอการค้าจังหวัดพระตะบอง หอการค้าจังหวัดเสียมเรียบ หอการค้าจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา จัดกิจกรรมเชื่อมโยงและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า ภายใต้ชื่อ “B2B SMEs Thailand – Cambodia 2022” จัดขึ้นระหว่างวันวันนี้เดือนกรกฎาคม 2565 มีผู้ประกอบการ ประกอบด้วย สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC BIZ CLUB ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/ วิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดจันทบุรี นครนายก และสระแก้ว ประเทศไทย จำนวน 27 คน และผู้ประกอบการจากจังหวัดพระตะบอง เสียมเรียบ บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา จำนวน 45 คน เข้าร่วมพร้อมนำเสนอสินค้าของผู้ประกอบการในจังหวัดและการเดินแบบเสื้อผ้า

จากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการ ระหว่างสมาพันธ์ SME ไทย ประเทศไทย กับหอการค้าจังหวัดพระตะบอง หอการค้าจังหวัดเสียมเรียบ หอการค้าจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เพื่อให้การสนับสนุน ความร่วมมือระหว่างกัน ในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารในด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการ สนับสนุนกกิจกรรมด้านการตลาด การพาณิชย์ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเจรจาทางการค้า การจัดงานแสดงสินค้า ระหว่างจังหวัดในภาคตะวันออก 8 จังหวัดของประเทศไทย และจังหวัดพระตะบอง เสียมเรียม บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

ในโอกาสเดียวกัน  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วและสมาคมสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดสระแก้ว นำผู้ประกอบการจากจังหวัดพระตะบอง เสียมเรียบ บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เดินทางศึกษาดูงานไปเชื่อมโยงการค้า ได้แก่ เยี่ยมชมนิคมอุสาหกรรมสระแก้ว – ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก (โรงเกลือ) – จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ (อ.อรัญประเทศ)  เยี่ยมชม โรงงานผลิตเครื่องจักรคัดผลไม้ บจ.เนเฟโค (อ.อรัญประเทศ) – สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น (อ.วังน้าเย็น)  เยี่ยมชมการผลิตสุมนไพร ณ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น และไหว้พระ ณ วัดแม่ย่าซอม อำเภอคลองหาด