นครสวรรค์ I ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณา การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด

Related posts