09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สระแก้ว I ปลัด อบจ. ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัด อบจ.สระแก้ว ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดสระแก้ว ณ หอประขุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องรับรองรายงานการประชุมรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เรื่องเพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสระแก้ว เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕b๕

เพื่อพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว