09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ราชบุรี I เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน”ภายใต้แนวคิด “มรดกศิลป์แผ่นดินไทย เทิดไท้องค์พระพันปีหลวง”

จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับวัดขนอน การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จัดงาน “เทศกาลหนังใหญ่ วัดขนอน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “มรดกศิลป์แผ่นดินไทย เทิดไท้องค์พระพันปีหลวง” กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า โครงการเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ภายใต้วัฒนธรรมวิถีชีวิตใหม่ (New normal) จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ผ่านการแสดงศิลปะชั้นสูง  คือ “การเชิดหนังใหญ่” ที่มีเอกลักษณ์อันทรงคุณค่า แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบลายไทยเชิงจิตรกรรม ผสมผสานกับช่างฝีมือแกะสลักที่ประณีต ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เอกองค์อุปถัมภ์มรดกศิลป์ของแผ่นดินไทย ผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์ สืบสาน และฟื้นฟูมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง  และยาวนาน

จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในฐานะพสกนิกรผู้จงรักภักดี จึงได้ร่วมกันจัด “งานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ภายใต้แนวคิด “มรดกศิลป์แผ่นดินไทย เทิดไท้องค์พระพันปีหลวง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ โดย “หนังใหญ่วัดขนอน” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และเป็นการแสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนงไว้ด้วยกัน อาทิ จิตรกรรม ศิลปะ นาฏศิลป์การละคร ดนตรีปี่พาทย์ รวมทั้งท่าทางการเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราว และให้อรรถรสทางศิลปะแก่ผู้ชม และนักท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์ โดยคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับเทศกาลประเพณี ที่มีศักยภาพของจังหวัดราชบุรีจากระดับท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ และต่างประเทศต่อไป

ด้าน พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า ๑๕ ปี วัดขนอน ร่วมกับจังหวัดราชบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานราชบุรี) อำเภอโพธาราม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า สถานศึกษา เครือข่ายชาติพันธุ์ในพื้นที่ และเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน ได้ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะการแสดงหนังใหญ่ รวมทั้งยังจัดให้มีการอบรม ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญางานช่างตอกหนัง การเชิดหนังให้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่ ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์มรดกภูมิปัญญาหนังใหญ่วัดขนอนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

สำหรับ “งานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “มรดกศิลป์แผ่นดินไทย เทิดไท้องค์พระพันปีหลวง”  โดยภายในงานมีทั้งการแสดง และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสถึงบรรยากาศของความเป็นไทย สะท้อนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมรดกภูมิปัญญา ที่สำคัญของชาติ และความสนุกสนานตลอดการจัดงาน ได้แก่

  • การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดการแสดงหนังใหญ่ ตอน ศึกอินทรชิต ครั้งที่ ๑ (ดูดนมแม่) การแสดงหนังใหญ่ติดหัวโขน ซึ่งเป็นเชิดหนังใหญ่แบบโบราณ และการแสดงหนังใหญ่วัดขนอนแบบโบราณใช้ไฟกะลาที่มีมานานกว่า ๑๐๐ ปี นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ๔ ภาค อาทิ การแสดงดิเกร์ฮูลู การแสดงโนราห์ การแสดงโปงลาง การแสดงละครหุ่นคนส่งเสริมเยาวชนไทย เป็นต้น
  • การสาธิตช่างสิบหมู่ และการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ สาธิตการตอกหนัง สาธิตพิมพ์ทอง สาธิตต่อเรือจำลอง ฯลฯ
  • การสาธิตอาหารพื้นถิ่น และอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-รามัญ อาทิ กวนกาละแม ขนมสามไฟ ฯลฯ
  • การจำหน่ายสินค้า “ตลาดด่านขนอน” ตลาดริมน้ำแม่กลองที่อนุรักษ์คงไว้กลิ่นอายตลาด
  • โบราณ เปิดธนาคารแลกเบี้ย การจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดราชบุรี
  • การเสวนาองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดย วิทยากรบรมครูที่สำคัญของชาติ

นอกจากนี้ ยังเปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ในสภาพสมบูรณ์และศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชหนังใหญ่วัดขนอน (พิพิธภัณฑ์วัดขนอน) ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อจังหวัดราชบุรี และพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. ณ วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฐปณี จันทคัด ๐๘๖ ๓๓๔ ๑๘๙๔  สุริสา อาศุศิริ ๐๙๒ ๖๐๕ ๖๔๔๕

สุพจน์ I ราชบุรี