09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นนทบุรี  I กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 70 พรรษา

ณ อุทยานมกุฏรมยสราญ จังหวัดนนทบุรี ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 70 พรรษา 28 กรกฏาคม 2565  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระองค์ท่านเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน นนทบุรีมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการมาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืนต่อไป

ฉัตรมงคล I นนทบุรี