09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สระแก้ว I กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ โรงเรียนบ้านบะขมิ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกปี่ต้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สระแก้ว พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาได้มาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนมีจิต สำนึกสาธารณะรักบ้านเมืองรู้รักสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ

โครงการพระราชทานดังกล่าว เกิดจากน้ำพระราชหฤทัย อันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของราษฎรเป็นสำคัญ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

ราษฎรต่างมีความปลื้มปีติ ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาสืบสานและขยายผลโดยระดมพลังความรักความสามัคคีของทุกภาคส่วนด้วยการทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณโรงเรียนบ้านบะขมิ้นตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ต่อประชาชนและประเทศชาติอันจะทำให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายเกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่แห่งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยส่วนรวม