09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I รอง ผวจ. ร่วมนิทรรศการวันเสือโคร่งโลก

ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมนิทรรศการวันเสือโคร่งโลก 29 กรกฎาคม 2565 GLOBAL TIGER DAY โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

ได้ร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “Tigers Next Gen : เสือโคร่งต้องไปต่อ” โดยมี ดร.รุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืช ,นักชีววิทยาสัตว์ป่าองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทย(WWF Thailand) ,เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ,ผู้แทนสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS)ประเทศไทย ,และหัวหน้าแผนงานประเทศไทย องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ(IUCN) ร่วมการเสวนา

โดยได้เสวนาพูดคุยในประเด็น พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รองรับเสือโคร่ง จากการขยายขอบเขตการหากินของเสือโคร่งจากป่าห้วยขาแข้งไปยังกลุ่มป่าตะวันตกตอนบน(แม่วงก์-คลองลาน) การฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ผืนป่าแม่วงก์ กลายเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย และแนวทางการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ เสือโคร่ง ระบบนิเวศและการพัฒนาผืนป่าตะวันตกอย่างยังยืน ตามแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566–2570) รวมถึงการจัดกิจกรรมงานสองเสือปากน้ำโพ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 6-8 สิงหาคม พ.ศ.2565 นี้