09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ราชบุรี I สพอ.โพธาราม ร่วมกิจกรรมการส่งมอบถุงยังชีพและ มอบทุนการศึกษา ของคณะสงฆ์

ณ วัดเขาช่องพราน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอโพธาราม พร้อมด้วย นางอังคณา ปะดุกา พัฒนาการอำเภอโพธาราม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมการส่งมอบถุงยังชีพและ มอบทุนการศึกษา ของคณะสงฆ์อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนซึ่งมีเป้าหมายสอดคล้องกับครัวเรือนยากจนเป้าหมาย (TPMAP Logbook) และ ที่ตกเกณฑ์ ThaiQM

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต  พร้อมแนะนำแนวทางการดำรงชีวิตและการพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวทางในการบูรณาการประสานความช่วยเหลือทุกภาคส่วน ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อสงเคราะห์ครัวเรือนตามความจำเป็นของแต่ละครัวเรือนให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่ออยู่รอด พอเพียง และมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)

สุพจน์ I ราชบุรี