09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ราชบุรี I อ.ปากท่อ ติดตามเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน

นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ นางทศมนพร พุทธจันทรา ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายสัญชัย ภักดีโชติชวลิต ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอปากท่อ นายรังสฤษฏ์ นาคเพ็ชร์ พัฒนาการอำเภอปากท่อ สรรพากรเขตพื้นที่อำเภอปากท่อ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชนตำบลทุ่งหลวง ร่วมกันลงพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ

เพื่อตรวจเยี่ยมสอบถามปัญหาความเป็นอยู่และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ครัวเรือนเป้าหมายการปฏิบัติการแก้จนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้และความเป็นอยู่ พร้อมกับได้มอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จำนวน 7 ครัวเรือน

ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สุพจน์ I ราชบุรี