เชียงใหม่ I ชาวบ้านสร้างฝายเก็บน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก

ปัญหาความแล้งเกิดขึ้นซ้ำซากทุกปีในพื้นที่ บ้านสันห้าง หมู่ที่ 3,4,5,6 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสวนไม้ผล นาข้าว พืชสวน พืชไร่ ในพื้นที่นี้ขาดแคลนน้ำ โดยสำรวจลำห้วยวังน้อย มีน้ำแต่ไม่มีฝายหรือแก้มลิงในการเก็บน้ำเพื่อใช้ในยาหน้าแล้งชดเชยได้บางส่วน ชาวบ้านเกษตรกรต้องการฝายเก็บน้ำ

ทางนายสุนทร บุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง และนางวิลาสินี นวลแก้ว  กำนันตำบลบ้านหลวง  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้หางบประมาณมาโดยได้จาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย ช่วยสร้างฝายสมทบเงินซื้อวัสดุ 180,000 บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท) ส่วนแรงงานเป็นกลุ่มเกษตรกรและผู้ใช้น้ำ ผลัดเปลี่ยนกันมาทำและสร้างฝาย เป็นฝายตามศาสตร์พระราชา ซึ่งเคยทำมาแล้วที่ลำห้วยแม่นาวาง

สร้างด้วยไม้ไผ่ผสมคอนกรีต ค่าแรงประมาณ 120,000 บาท มาจากผลัดกันมาช่วยงานวันละ 30-40 คน คาดว่าใช้เวลา 15 วันจะแล้วเสร็จเก็บน้ำได้เริ่มทำฝายวันที่ 6 เมษายน 2564 ถึง 20 เมษายน 2564 จะมีน้ำพอเพียงในการใช้กับการเกษตรประมาณ 5,000 ลูกบาตรเมตร  สามารถใช้กับประชาชนหรือเกษตรกร จำนวน 150 ครัวเรือน พื้นที่ใช้น้ำประมาณ 500-600 ไร่ ชาวบ้านและเกษตรกรในตำบลบ้านหลวงนี่มีความสามัคคีกันมาก จะรับฟังเหตุผลของผู้นำ และได้เห็นผลงานของตนเองเมื่อครั้งเคยสร้างฝายตามศาสตร์พระราชาที่บ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหลวงครั้งเมื่อปี 2559 สร้างโดยชาวบ้าน

ซึ่งทาง พลเอกธนา  จารุวัต  อดีตแม่ทัพน้อยที่3 เป็นนายทหารที่หางบประมาณจากส่วนราชการมาช่วยซื้อวัสดุปูนซีเมนต์ ส่วนแรงงานเป็นของชาวบ้านที่ทำได้จนสำเร็จ ชาวบ้านเกษตรกรได้ใช้น้ำทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคทุกวันนี้ เป็นงานตัวอย่างที่แรงสามัคคีของชาวบ้าน จึงได้มีมติสร้างฝายลำห้วยน้ำวังนี้อีก1 ฝาย ขนาดยาว20 เมตร กว้างฐาน5 เมตร คันกันน้ำจะเป็นรูปฐาน 3 เมตร ยอด 1.5 เมตร แต่น่าเสียดายในพื้นที่ต้นไม้ใหญ่ต้นแหล่งน้ำถูกทำลายลงแทบหมดป่าไม่มีการปลูกทดแทนปล่อยหัวโล้นหลายพันไร่ ผู้รับผิดชอบป่านี้เข้ามาดูแลด่วน

สำราญ I เชียงใหม่

Related posts