สระแก้ว I ผวจ.เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ประธานพิธี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ กล่าวเปิดอุบัติภัยและอุบัติเหตุทางถนนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและหน่อยและภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัคร ต่างๆ และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ จุดตรวจ จุดสกัด ด่านชุมชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว กล่าววัตถุประสงค์ เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี วันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันสำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ประชาชนที่ทำงานต่างถิ่นเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวเดินทางท่องเที่ยวตามสถานต่างๆ ที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดสระแก้ว เกิดอุบัติ 14 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 13 ราย เสียชีวิต 2 รายอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ มีผู้ขับขี่มีพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัย เกิดเมาสุรา และขับขี่รถเร็วเกิดเหตุมากที่สุด

จังหวัดสระแก้วได้จัดตั้งศูนย์อุบัติปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 รวม 7 วัน มีการตั้งจุดตรวจหลักจำนวน 24 จุดตรวจ ส่วนด่าน ชุมชน จำนวน 503 จุดตรวจ ตามนโยบายของรัฐบาล

Related posts