นครสวรรค์ I ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่1/2564)

โดยคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายร่วมกันพิจารณาแผนการปฏิบัติการ แนวทางการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน แนวทางการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต และแนวทางการศึกษาตามอัธยาศัย

Related posts