เสาร์. ก.ค. 13th, 2024

ราชบุรี I พช. ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566

By admin1 พ.ค.19,2023

ณ พื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566 โดยมี นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวภัทรลภา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด  และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกองทุนฯ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566 ร่วมพิจารณาคัดเลือก ณ พื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี โดยได้รับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมจากนางเรณู จึงเจริญ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี

ซึ่งในวันนี้ คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมคัดเลือก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

แห่งที่ 1 ณ ที่ทำการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

  • คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แห่งที่ 2 ณ ที่ทำการกลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าจกบ้านคูบัว หมู่ที่ 4 บ้านใต้ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

  • กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าจกบ้านคูบัว หมู่ที่ 4 บ้านใต้ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แห่งที่ 3 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

  • สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

โดยมีเป้าหมายเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 ประเภท ประกอบด้วย

  1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดีเด่น
  2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลตำบล ดีเด่น
  3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โดยจังหวัดพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ทั้ง 3 ประเภท ตามแนวทางการคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 รางวัล เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดในการเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตตรวจราชการเป็นลำดับต่อไป

สำหรับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกลไกที่สำคัญและมีผลต่อสตรีในระดับพื้นที่ชุมชนในทุกๆ จังหวัดในประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้มีส่วนช่วยเหลือสตรี ในด้านต่างๆ อาทิ เช่น การส่งเสริมศักยภาพสตรี รวมถึงมุ่งลดผลกระทบจากปัญหาสตรีที่ถูกกระทำจากความรุนแรงในครอบครัวหรือการขาดโอกาสในสังคม และช่วยลดปัญหาการว่างงาน ซึ่งเป็นปัญหาโดยตรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในสังคมทุกวันนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังเป็นแหล่งทุน หรือเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้สตรีนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือพัฒนาอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของสตรี โดยการรวมกลุ่มของสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มของสตรีเอง พร้อมเกิดการสร้างเครือข่ายของกลุ่มสตรี โดยเริ่มต้นจากความต้องการของสตรี บริหารจัดการด้วยสตรี สตรีมีความสุข และสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นที่ยอมรับจากสังคมในความรู้ความสามารถของสตรี ต่อไป

 

สุพจน์ I ราชบุรี

Related Post