นครสวรรค์ I นายก อบจ. ร่วม MOU การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะรองนายก อบจ.นครสวรรค์ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ และผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง และท้องถิ่นอำเภอ ครั้งที่ 5/2566  ณ อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โดยนายก อบจ.นครสวรรค์ ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี พ.ศ 2567  ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ กับเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์(ฝ่ายมหานิกาย) เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ฝ่ายธรรมยุต) ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย เพื่อทำความตกลงร่วมมือกัน ในการขับเคลื่อน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ อย่างยั่งยืน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

ต่อจากนั้น อบจ.นครสวรรค์ ร่วมรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดย อบจ.นครสวรรค์  มีผลการประเมินในภาพรวมทั้งประเทศ อยู่ในลำดับที่ 15 ของหน่วยงานประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้คะแนน 98.23

ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฎิบัติงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้เป็นอย่างดี

ชาติชาย I นครสวรรค์

Related posts

Leave a Comment