นครสวรรค์ I สาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษย์ฯ จัดประเพณีสงกรานต์ “สาดสัมพันธ์รัฐศาสตร์” ม.ราชภัฏ ทำบุญ คารวะผู้ก่อตั้ง คณบดี

ผศ.ดร.วรวิทย์ นพแก้ว หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย “สาดสัมพันธ์รัฐศาสตร์ 2567“ ณ อาคาร 1 ตึกรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี มี รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์เป็นประธาน และได้เรียนเชิญ รศ.ดร. ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ ผู้ก่อตั้งสาขาวิชารัฐศาสตร์ และเป็นอาจารย์อาวุโส เข้าร่วมพิธีในพิธีได้นิมนต์ พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล

สำหรับผู้บริหารเข้าร่วมงานประกอบด้วย ดร.สนั่น กัลปา ผศ.สุกัญญา เจริญสุข รองคณบดี พร้อมคณะอาจารย์พิเศษ ได้แก่ อาจารย์วิรัตน์ ศิริกุล อาจารย์พรสวัสดิ์ บุญยิ่ง อาจารย์ธรรมพล โพธิ์เอม อาจารย์กิจจา มหาวิจิตร และอาจารย์ปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ เข้าร่วมพิธีหลังจากเสร็จพิธีสงฆ์แล้ว ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธสัพพัญูญู พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และรดน้ำขอพร ผู้บริหารคณาจารย์ และผู้อาวุโส ต่อจากนั้นมีการร่วมสันทนาการ สาดน้ำสัมพันธ์รัฐศาสตร์ 2567 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

ชาติชาย I นครสวรรค์

ข่าวน่าสนใจ