นครสวรรค์ I เทศบาลนครฯ ลงนามเตรียมก่อสร้าง “อุทยานวัฒนธรรมต้นน้ำเจ้าพระยา” ส่งเสริมเศรษฐกิจ ดึงดูดนักท่องเที่ยว

ที่ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี นครนครสวรรค์ พร้อมด้วย คุณอนันท์ ชำนาญโลหะวาณิช ประธานบริษัท นครสวรรค์เจริญภัณฑ์คอนสตรัคชั่น จำกัด ร่วมกันลงนามในสัญญา การว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมต้นน้ำเจ้าพระยา ในพิธีมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สื่อมวลชน และผู้แทนประชาชน เข้าร่วมในพิธีการลงนามฯ

ทั้งนี้จากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ดำเนินการ จัดสร้างองค์พระแม่กวนอิม 3 ปางในองค์เดียว ความสูงรวมฐาน 45 เมตร ที่ทำการ แกะสลักจากหินแกรนิตขาว ด้วยช่างฝีมือผู้ชำนาญการ ที่มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะประดิษฐานไว้บริเวณเกาะยม ต้นแม่น้ำ เจ้าพระยา ใกล้ “พาสาน” อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เป็นสถานที่สักการะบูชา และสถานที่ท่องเที่ยวของภูมิภาคในอนาคต โดย ส่วนหนึ่งมีประชาชนและภาคส่วนต่างๆบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างเฉพาะในส่วนองค์พระแม่กวนอิม เนื่องจากข้อจำกัดบางส่วนของระเบียบ ราชการ ทั้งนี้ถึงแม้ว่าการแกะสลักจะดำเนินการแล้วเสร็จ และรอการก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมฯ แล้วเสร็จ ถึงจะมีการอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ บริเวณกล่าว แต่ปัจจุบันเงินงบประมาณในการจัดสร้างก็ยังคงไม่ครบตามจำนวน และยังเรียนเชิญให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการ จัดสร้างมาอย่างต่อเนื่อง

องค์พระแม่กวนอิม ประกอบด้วย 3 ปางในองค์เดียว ได้แก่ 1.ปางประทานพร คุณประโยชน์ ได้แก่ การคุ้มครองปกปักรักษา ปลอดภัย จากอุบัติภัย ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพแข็งแรง สมหวังดังปราถนา 2.ปางถือคฑาหยู่อี่ คุณประโยชน์ ได้แก่ การบันดาลความผาสุข จิตใจผ่องใส ปัดเป่าช่วยเหลือยามเกิดทุกข์ภัย ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง และ 3.ปางถือลูกประคำ คุณประโยชน์ ได้แก่ สติปัญญาแหลมคม มีสมาธิ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ขจัดสิ่งชั่วร้าย

ในส่วนที่เกี่ยวเนื่อง บริเวณฐานจะจัดสร้างให้เป็น “อุทยานวัฒนธรรมต้นน้ำเจ้าพระยา” โดยสืบเนื่องจากข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ใน การประชุมกฎบัตรนครสวรรค์ มีข้อคิดเห็นร่วมกันว่าควรจัดสร้างบริเวณฐานให้มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ จึงนำมาสู่ขั้นตอนการจัดหาที่ดิน และการศึกษาออกแบบโดยบริษัทผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การประชุมนำเสนอรายละเอียด และรับฟังข้อคิดเห็นจาก ภาคส่วนต่างๆ นำไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบมาเป็นระยะ จนได้รูปแบบ ณ ปัจจุบัน

ภายในแบ่งเป็น 4 ชั้น เป็นพื้นที่ห้องนิทรรศการแสดงรายละเอียด วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นมา และข้อมูลต่างๆ ห้องแสดงระบบ มัลติมีเดีย ห้องประชุม และชั้นบนสุด เป็นพื้นที่สักการะบูชาพระแม่กวนอิม ในส่วนของพื้นที่โดยรอบมีจะสวนสาธารณะแบบจีน ทั้งนี้คาดว่าจะ เริ่มดำเนินการก่อสร้างภายใน 1-2 เดือนนี้ ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี แล้วจากนั้นจะมีการอัญเชิญองค์พระแม่กวนอิมมาประดิษฐาน คาดว่าเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นสถานที่สักการะบูชาและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของภูมิภาค และจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมายังจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะมีส่วนในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

ในการนี้ยังมีแนวคิดในการจัดสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำจากฝั่งตลาดปากน้ำโพ ไปยัง “พาสาน” อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำ เจ้าพระยา โดยได้มีการออกแบบให้สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ สามารถใช้เป็นสะพานเดินข้ามไปยังพาสาน และเป็นจุดชมทิวทัศน์บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา อีกทั้งมีส่วนอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนเสนอรูปแบบและจัดทำ TOR

ข่าวน่าสนใจ