เสาร์. ก.ค. 13th, 2024

อุทัยธานี I ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช ทำพิธียกพระเกตุและอัญเชิญตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษา

By admin1 มิ.ย.17,2024

ที่วัดถ้ำเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ( เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ) ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธียกพระเกตุและอัญเชิญตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษาประดิษฐานองค์พระพุทธไสยาสน์ ( องค์พระพุทธ อุทัยธรรมพินิต )

โดยมีนายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ( เดินทางมาส่วนตัวเพื่อบำเพ็ญบุญในฐานะพุทธศสนิกชน ) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ อาทินายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ รองประธานศาลปกครองสูงสุด นายบรรจงศักดิ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และพลเอกชัชวาล สุขสมจิตร สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุทัยธานี ศาล ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ รวมทั้งพุทธศสนิกชน และชาวไทยภูเข้าเผ่าต่างๆบนพื้นที่สูงรวมพิธีกันอย่างเนืองแน่น

ทั้งนี้ วัดถ้ำเขาวง เดิมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ก่อตั้งขึ้นโดยหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี ที่เดินธุดงค์ผ่านบริเวณนี้และเห็นว่ามีความสงบ ร่มรื่น เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และต่อมาได้ยกฐานะเป็นวัดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นามว่า “วัดถ้ำเขาวง” ปัจจุบันมีพระบุญรุ่ง ทีปะโกเป็นเจ้าอาวาส และวัดถ้ำเขาวง แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอบ้านไร่ อีกด้วย

สำหรับการจัดสร้างพระพุทธไสยาสน์ องค์นี้มีพุทธศิลป์หนึ่งเดียวของประเทศไทย ออกแบบโดยช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร พุทธลักษณะศิลปะแบบร่วมสมัยสุโขทัย ปางโปรดอสุรินทราหูองค์ทองเหลือง ความยาว 21 เมตร กำหนดการหล่อ 12 วาระ โดยเริ่มวาระที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 และ ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานถวายชื่อพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ว่า “พระพุทธอุทัยธรรมพินิต” แปลว่า”พระพุทธเจ้าผู้ประทานธรรมอันเป็นแสงสว่างในโลก ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการสมเด็จ พระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ที่ สสร.00254/2566 ลงวันที่ 11 เมษายน 2566

ประกอบกับปี พ.ศ. 2567 นี้ซึ่งเป็นปีมหามงคลยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยจังหวัดอุทัยธานี และวัดถ้ำเขาวง จึงได้เสนอโครงการก่อสร้างพระพุทธสยาสน์นี้เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้รับอนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ไปประดับบนป้ายโครงการก่อสร้างพระพุทธไสยาสน์ ( องค์พระพุทธอุทัยธรรมพินิต ) อีกด้วย

วราภรณ์ I อุทัยธานี

Related Post