โครงการ “Chiraprawat Smart Man Smart Soldier 2021” โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ เป็นโรงพยาบาลกองทัพบก ระดับ 200 เตียง ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ดูแลรับผิดชอบการตรวจสุขภาพให้กับกำลังพล, ครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีความมุ่งมั่นให้บริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ แบบองค์รวม แก่กำลังพล, ครอบครัว, ทหารกองประจำการ และประชาชนทั่วไป อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณธรรม โดยมีการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ,  การป้องกันโรค, การตรวจวินิจฉัยโรค, การรักษาพยาบาล, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, การบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก อย่างยั่งยืน นั้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพของกำลังพลและครอบครัว โดยจากผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 พบว่า กำลังพลและครอบครัวในค่ายจิรประวัติ มีความเสี่ยงด้านสุขภาพต่างๆ ได้แก่ ภาวะอ้วน, ภาวะเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง, ภาวะเบาหวานแฝง และภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าว อาจมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย ขาดทักษะในการจัดการความเครียด แผนกสร้างเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จึงได้จัดทำโครงการ “Chiraprawat Smart Man Smart Soldier 2021” ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนให้กำลังพลและครอบครัวได้มีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ โดยปรับรูปแบบกิจกรรม ให้สอดคล้องกับมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

  • การให้ความรู้ด้านสุขภาพ ทักษะการจัดการกับความเครียด และตอบคำถามด้านสุขภาพ แก่กำลังพลและครอบครัว ผ่านช่องทาง เพจ Facebook “Chiraprawat Smart Coach”
  • การจัดกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกับผู้ติดตามเพจ โดยการชมถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่านช่องทาง เพจ Facebook “Chiraprawat Smart Coach” ทุกวันพุธ เวลา 13.30 -14.00 น.
  • การจัดอบรมพี่เลี้ยงจากหน่วยต่างๆ เพื่อกลับไปเป็นพี่เลี้ยงในหน่วย พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ติดตามการปรับพฤติกรรมในหน่วย และเชิญผู้แทนจากต่างหน่วยต่างๆ หมุนเวียนเข้าร่วมการชมถ่ายทอดสด (LIVE) กิจกรรมของทางเพจ Facebook
  • ติดตามภาวะสุขภาพของกำลังพลและครอบครัวกลุ่มเสี่ยง โดยติดตามวัดขนาดรอบเอวทุก 1 เดือน ติดตามระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดทุก 3 เดือน

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส

Related posts