ชลบุรี I อปท.ร่วมขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

ที่ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย อมตะ ใคร่ครวญ นายก อบต.พลูตาหลวง ให้การต้อนรับ คณะตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โรคพิษสุนัขบ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยมี นางสาว อ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง การนำเสนอผลการดำเนินงานการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง

ด้วยศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยสถานการณ์และแนวโน้มโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2565 มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และยังพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วย

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประกอบกับ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมปศุสัตว์และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือชลบุรีโมเดล (Chon Buri Model) ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ประสานงานหลัก ซึ่งมีการดำเนินการ โดยเน้นกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ การผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

การจัดโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรีฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่องทุกปี ผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสัตว์ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดชลบุรี สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมให้ความรู้ ทำประชาคมชาวบ้าน สร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ 11 อำเภอ พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 98 แห่ง ผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมว จำนวน 98,000 ตัว และฉีดวัคชีนครอบคลุมร้อยละ 80 ของประชากรสุนัขและแมว ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ให้บริการผ่าตัดทำหมันพร้อมกันทั้งจังหวัดชลบุรี โดยมีการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

ข่าวน่าสนใจ