อุดรธานี I พาณิชย์ จ.ลำพูน ยกขบวนผู้ประกอบการเชื่อมโยงเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อภาคอีสาน

ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อเจรจาการค้าสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เด่นภาคเหนือ โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2566 งาน “LANNA CONNECT BUSINESS MATCHING”  โดยมี นายกวิน วิริยพานิชย์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ว่าร้อยโทสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ร่วมงาน

นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน ในนามของผู้จัดงาน กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมบูรณาการจัดงานดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมสร้างโอกาส และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เด่นภาคเหนือออกสู่ผู้บริโภคต่างจังหวัดและต่างภูมิภาค เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ติดอาวุธทางปัญญาให้ผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองในด้านเทคนิคการเจรจาธุรกิจการค้า การบริหารจัดการ และการประกอบธุรกิจการค้า

ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์เด่นภาคเหนือ 17 จังหวัด ผ่านการจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจการค้ากับผู้ซื้อ (Buyer) และนักธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในงานและการเจรจาผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ยังมีการบรรยายให้ข้อมูลความรู้ด้านการตลาดในต่างประเทศ และช่องทางการตลาดใน สปป.ลาว โดยนายกวิน วิริยพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

นางกนกรัตน์ฯ เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาภาคเหนือ ที่มุ่งสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy)

หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้มีโอกาสเข้าถึงตลาดใหม่ และสามารถขยายช่องทางการค้าการลงทุน พร้อมทั้งได้เรียนรู้ประสบการณ์ และเทคนิคการเจรจาธุรกิจการค้ากับนักธุรกิจที่หลากหลายรูปแบบ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์เด่นของภาคเหนือ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป

Related posts

Leave a Comment