สตูล I จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายศักระ  กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566 โดยมี นายชาตรี  ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายชูชีพ  ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ตุลาการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2458 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆ ให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของประเทศจวบจนปัจจุบัน

พสกนิกรชาวไทยทั้งมวลต่างสำนึก และตระหนักว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์ บำรุงสุขของราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะอุตสาหะในการทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์ คิดค้น วิจัย และพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการฝนหลวง อันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย และนานาประเทศ ทั้งนี้จังหวัดสตูลโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูลได้กำหนดจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

นิตยา I สตูล

ข่าวน่าสนใจ