นครสวรรค์ I นายก อบจ. ลงนาม MOU โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ปีการศึกษา 2567 เขตสุขภาพที่ 3

ที่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานกิตติมศักดิ์, ดร.ชุติมา มาลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท กล่าวรายงาน และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวแนะนำการบริหารโรงเรียน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ปีการศึกษา 2567 เขตสุขภาพที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ตามความต้องการของชุมชนในการเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันพระบรมราชชนก และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 3 ได้แก่ ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร และพิจิตร

โดยมีโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ลงนามความร่วมมือ จำนวน 10 โรงเรียน ดังนี้

  • โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
  • โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
  • โรงเรียนพิไกรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
  • โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร
  • โรงเรียนหนองกองพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์
  • โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์
  • โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์
  • โรงเรียนบางลายพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

ชาติชาย I นครสวรรค์

Related posts

Leave a Comment