สมุทรปราการ I ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กำหนดการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติรุ่นใหม่เพื่อทดแทนรุ่นเดิม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) กำหนดการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) รุ่นใหม่เพื่อทดแทนรุ่นเดิม และรื้อถอนเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางแบบเดิมบางส่วนที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติหน้าที่ตรวจหนังสือเดินทาง (Conventional Counter) เป็นแบบช่องตรวจอัตโนมัติ (Automatic Channel)

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการตรวจหนังสือเดินทางของ ทสภ. ให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยในระยะแรกจะดำเนินการบริเวณพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางขาออกระหว่างประเทศโซน 2 ฝั่งตะวันตก ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. ซึ่งจะส่งผลให้ต้องมีการปิดการใช้งานพื้นที่บริเวณดังกล่าวบางส่วน ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 4 มิถุนายนนี้

ทสภ. ขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว และขอความร่วมมือผู้โดยสารที่จะเดินทางเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

ชัยญกรณ์ I สมุทรปราการ

ข่าวน่าสนใจ