นครสววรรค์ I นิสิตหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยฯปฏิบัติธรรมส่งเสริมความเป็นครู

ณ วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์ มีนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ป.บัณฑิต รุ่นที่ 1 รุ่นเทพประธานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมความเป็นครู ในระหว่างวันที่ 5  –  6 ตุลาคม 2565 ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่นิสิตป.บัณฑิตทุกคนต้องผ่านจึงจะจบหลักสูตรป.บัณฑิต ซึ่งมี ดร.ทนง  ทศไกร อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นผู้นำคณะนิสิตมาร่วมโครงการดังกล่าว

สำหรับโครงการนี้ นิสิตทุกคนจะต้องเรียนรู้หลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่ส่งเสริมความเป็นครู การปฏิบัติตนของครูที่ดี และการฝึกนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญา โดยมี พระครูสมุห์ณรงค์  โฆสิตธัมโม  เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตโฆสิตาราม และทีมงานคณะสงฆ์ที่เป็นผู้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรในการปฏิบัติธรรม ซึ่งจากการประเมินและการสังเกตการณ์ปรากฏว่านิสิตป.บัณฑิตรุ่นนี้ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรม การนั่งสมาธิเป็นอย่างดียิ่งและ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามกำหนดเวลาทุกประการ โดยหลังจากฝึกปฎิบัติธรรมแล้วได้มอบเกียรติให้กับนิสิตที่ผ่านโครงการนี้ทุกคน

ชาติชาย I นครสวรรค์

Related posts