นครสวรรค์ I โรงเรียนนครสวรรค์จัดงานเลี้ยงเกษียณให้ ผอ. ครู นักการ มุทิตาจิต 2566

ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ มีการจัดงาน มุทิตาจิตให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 โดยมีนายเฉลิม หงษ์สัมฤทธิ์ อดีตผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษาประจำเขตการศึกษา 7 เป็นประธานในพิธี มีผู้มีเกียรติร่วมงาน จำนวนมากได้แก่ นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผอ.สพม.นครสวรรค์ นายนพดล สันติภาพจันทรา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนครสวรรค์ นายฉลาด พะนาน ประธานชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ นายอิทธิพัทธ์ เตชสิทธิ์พลิน ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ทันตแพทย์หญิงพัชราวลัย จิวสืบพงษ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์ ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการเครือข่ายนักเรียน อดีตครูเก่าโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีเกียรติจำนวนมาก

สำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการประกอบด้วย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมคณะครูได้แก่ นายทองหล่อ จันทร์เปีย นางสุรีย์ จันทร์เปีย นางอรกัญญา คุ้มนาคนพคุณ นางวิไลพร มงคลปัญญา นายราชันย์ ชัยศุภสกุล นางสาวจิดาภา สักกายะกรมงคล นางพนารัตน์ จิวสืบพงษ์ นางอาทิตยา พรหมแก้ว นางทิวา เกษมศุภกุล นางสนอง ชนิดสะ และนายบุญเกตุ พะจุไทย ลูกจ้างประจำ ส่วนครูผู้ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด คือ นายชูเกียรติ สุราภาและนายบุญทอม วุฒิกมลปรีดา

กิจกรรมในงานมุทิตาจิต ประกอบด้วยการแสดงวงดนตรีวิมานแก้ว การแสดงลิเกวิมานแก้ว จากครูผู้เกษียณอายุราชการและคณะครู การแสดงของนักเรียน พิธีมุทิตาจิต มอบพวงมาลัยกรและโรยกลีบดอกไม้ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการทุกคน  การกล่าวคำอวยพรจากประธานและผู้มีเกียรติ การกล่าวแสดงความรู้สึกของตัวแทนของผู้เกษียณอายุราชการ การมอบของที่ระลึกและการถ่ายภาพร่วมกัน

นับเป็นงานมุทิตาจิตของโรงเรียนนครสวรรค์ที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติกับผู้เกษียณ ประทับใจทั้งผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและผู้เกษียณอายุราชการทุกคน

ชาติชาย I นครสวรรค์

Related posts

Leave a Comment